พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ที่ตั้ง : ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คุณค่า แหล่งเด่น ทรัพยากรที่สำคัญ :ต้นยางนา หรือต้นขี้เหล็ก

ชื่อประกาศ ณ วันที่ : กฎกระทรวงกําหนดให้พื้นที่ตําบลวัดเกต ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเนิ้ง ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

เหตุผลที่ประกาศ :เพื่อประโยชน์ในการสงวน รักษา อนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟู บูรณะและจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

กฎกระทรวง กำหนดให้พื้นที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยำงเนิ้ง ตำบลสำรภี อำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด ดู