พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณอำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

คุณค่า แหล่งเด่น ทรัพยากรที่สำคัญ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ชื่อประกาศ ณ วันที่ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563

เหตุผลที่ประกาศ :เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูวิกฤติของคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการให้คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่บนพื้นฐานที่ยั่งยืน

ฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด ดู